CADAC Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met CADAC Europe BV, Ratio 26, 6921 RW Duiven, KvK-nummer 08104966.

Versie: 10-07-2018 versie 03

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via een contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat CADAC in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Onderstaande persoonsgegevens verwerken we van u:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Klik- en surfgedrag
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken of in correspondentie

Doeleinden van gebruik

Bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de mogelijkheid bieden om een account aan te maken;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het eenmalig (laten) versturen van een verzoek tot beoordeling van onze organisatie en bestelde product(en) als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot CADAC, haar relaties en haar medewerkers.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Reden

NAW gegevens

7 jaar

Voor eventuele reclamaties op de diensten wordt dit tijdelijk bewaard

Financiële gegevens

7 jaar

Wettelijke verplichting

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. CADAC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CADAC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevensbeveiliging

CADAC maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via +31 26 319 77 40 of privacy@cadaceurope.com.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van CADAC of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Voor de werking van het CMS van deze website zet Craft een cookie die het sessie id bewaard. Deze heeft geen bewaartermijn. Craft privacy policy: www.craftcms.com/privacy

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

Op onze website worden door Google Analytics de analytische cookies bewaard.

Google privacy policy: https://policies.google.com/privacy 
Google Analytics Terms of Agreement: http://www.google.com/analytics/terms/us.html

Advertentie cookies

Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies:

DoubleClick. Privacy policy: https://policies.google.com/technologies/ads

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:

Google.

Google. Privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Google Plus. Voorwaarden en Beleid: https://www.google.com/+/policy/pagesterm.html

Youtube. Privacy guidelines: https://www.youtube.com/intl/nl/yt/about/policies/...

Facebook. Privacy policy: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Twitter. Privacy policy: https://twitter.com/en/privacy

Linkedin. Privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CADAC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@cadaceurope.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.